Introduktionsutbildning

Introduktionskurs för handledare & elev!

Boka gärna via E-handels sidan

Introduktionsutbildning är varje måndag kl. 17:30. Tidsåtgång är minst 180 minuter. (ca. 21:00) Giltig legitimation ska medtagas.  Kurskostnad 500 kronor per deltagare. Utbildningen är återigen på plats, enligt Transportstyrelsen föreskrifter.

Kursen innehåller följande:

Del 1 Handledarens roll: om kursplanen för behörighet ”B” dess mål & innehåll samt juridiskt & moraliskt ansvar som handledare samt krav & bedömningskriterier vid förarprov.      

Del 2  Mängdträningen: Den privata övningskörningens roll. Hur teori och praktik kan integreras i utbildningen. Val av övningsfordon och utrustning.

Del 3 Trafiksäkerhet och miljö:   Per-Erik som är föreläsare har  som mål att alltid ge Er en så bra utbildning som möjligt och att Ni blir nöjda.

Mother and son in car

Förbokning av kursen krävs.

Handledarens utbildning är giltig i fem år. Det innebär att handledaren har fem år på sig att ansöka om ett handledartillstånd. Tillståndet är sedan giltigt i fem år från godkännandet, även om utbildningen går ut under tiden. Så länge handledarens utbildning är giltig, kan handledaren ansöka om handledartillstånd för fler elever utan att själv behöva gå om kursen (max 15 elever). Elevens utbildning är också den giltig i fem år, d v s under denna tid kan ny handledare kopplas till eleven utan att eleven behöver gå om kursen. Hur länge eleven kan övningsköra med respektive handledare, styrs av handledartillståndets giltighet.

Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig. Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver alltså inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Eleven måste ha en giltig utbildning under hela perioden som man övningskör för behörighet B. Observera att man även fortsättningsvis kommer att behöva ansöka till Transportstyrelsen och bli godkänd som handledare för varje elev, om man ska övningsköra med flera elever.

*Vi godtar följande ID-handlingar:

  •      SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort
  •      svenskt nationellt identitetskort enligt förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort
  •      identitetskort utfärdat av Skatteverket
  •      svenskt körkort
  •      svenskt EU-pass
  •      övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006
  •      pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006

 

Nytt från Trafikverket:

Digitalt verktyg ska ge bättre förberedda körkortstagare

I början av nästa år kommer privata handledare till körkortselever att testa ett nytt digitalt verktyg i samband med utbildningen. Förhoppningen är att eleverna ska få en mera gedigen utbildning och att antalet omprov ska minska.

Det nya digitala verktyget kallas DUP, digitalt utbildningsprotokoll. Det är en digital checklista för elever och den privata handledaren så att de kan kontrollera att de har gått igenom alla viktiga kunskaper som behövs innan eleven gör sitt kunskapsprov och körprov. Det ska kunna användas av privata handledare men även av trafiklärare. Projektet är ett samarbete mellan Transportstyrelsen, Trafikverket, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund). Det digitala protokollet är just nu under utveckling.

– Ett övergripande syfte med protokollet är att både handledare och körkortselev ska få stöd i hur man planerar och genomför utbildningen, säger Thomas Fahlander, utredare på Transportstyrelsen.

– Jag hoppas att fler kan komma till sitt förarprov med gedigna kunskaper och få godkänt prov på första försöket, säger Kristina Hagberg, chef på Trafikverket Förarprov.

– Att köra bil handlar om mycket mer än att kunna hantera bilen och därför är det viktigt att utbildningen håller hög kvalitet och vår förhoppning är att DUP kan bidra till detta, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

Handledare anmäler sig för att frivilligt använda protokollet i samband med den obligatoriska introduktionsutbildningen för elev och handledare. Basen i protokollet utgörs av den nationella kursplanens olika mål. Här kan handledare sätta sig in i vilka mål som gäller för olika moment i utbildningen och använda det som grund för hur utbildningen ska genomföras. När handledaren eller trafikläraren bedömt att ett mål har uppfyllts prickar han/hon av detta och går sedan vidare.

Protokollet ska utvecklas, provas och utvärderas så att man kan dra slutsatser om effekterna samtidigt som man bygger upp ett underlag för hur protokollet behöver förändras för att fungera optimalt.

När protokollet är färdigutvecklat kommer det att provas i 50 utvalda trafikskolor. I dessa trafikskolor erbjuds 20 par (handledare och elev) att använda protokollet. Detta görs i samband med introduktionsutbildningen. Användningen är frivillig. På så vis inkluderar pilotstudiens effektmätning 1 000 par av elev och handledare.

Utöver denna försöksgrupp väljs på motsvarande sätt 50 skolor med 20 par som kontrollgrupp. Dessa behöver inte göra något aktivt utöver den sedvanliga utbildningen. Handledare och elever får fylla i webbenkäter, ett i tidigt skede och det andra efter att de tagit sitt körkort.

Efter testperioden kommer de båda grupperna att jämföras för att se om det digitala utbildningsprotokollet bidragit till några förbättringar.

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen ansvarar för att ta fram regelverk för trafikskolor och gör även tillsyn på trafikskolor. www.transportstyrelsen.se

Om Trafikverket Förarprov

Trafikverket Förarprov ansvarar för prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet.

Om VTI

VTI är ett forskningsinstitut som bedriver forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. www.vti.se

Om STR

Sveriges Trafikskolors Riksförbund är en organisation för trafikskoleföretag som bedriver yrkesmässig förarutbildning. www.str.se