Utbildningsplan

På Tuna Trafikskola har vi delat in teorilektioner enligt följande utbildningsplan:

Informationslektion – Utbildningsrutiner och föraransvar.

 •     Trafikskolans rutiner
 •     Trafikskolans undervisningsplan; teori – praktik
 •     Uttryck och begrepp
 •     Körkort, behörighetskrav och regler för övningskörning
 •     Läromedel
 •     Arbetsmetodik
 •     Studieteknik

Teori 1 – Varför är vi som vi är? (Mänsklig styrka och svaghet)

 •     Trafiken och miljön.
 •     Ekonomisk körning
 •     Personlig mognad – regler och moral
 •     Att utvecklas till en erfaren förare – reaktionsförmåga
 •     Samspel i trafiken
 •     Vem viker lättast – grupptryck och egen styrka
 •     Riskbeteende; speciella personlighetsdrag
 •     Droger – prestationsförmåga
 •     Trafikbrott och påföljder

Teori 2 – Kan du hantera naturens och trafikens spelregler? (Naturlagar och grundläggande regler)

 •     Rörelseenergin – en naturkraft att räkna med
 •     Reaktions-, broms- och stoppsträcka
 •     Tyngdlagen
 •     Bilbälte
 •     Barn i bil
 •     Att köra tydligt
 •     Grundläggande placeringar
 •     Anvisningar i trafiken
 •     Polismans tecken
 •     Defensiv körning
 •     Väjningsplikt
 •     Vägmärken
 •     Vägmarkeringar
 •     Vägarbeten
 •     Undantag från trafikreglerna

Teori 3 – Ser du det gåtfulla folket? (Riskbedömning – oskyddande trafikanter – järnväg)

 •     Förutseende – eller hur vi ser
 •     Avsökning – eller hur ögat fungerar
 •     Synnedsättning – synskärpa och synstress
  • Oskyddande trafikanter
  • barn
 •     förpliktelser mot gående och cyklande
 •     Trafikens krav
 •     Möte
 •     Järnvägskorsning
 •     Sannolikhets- och imitationsinlärning

Fordonslektion – Bli vän med bilen (Garagelektion)

 •     Bilens konstruktion
 •     Motorn
  • kraftöverföringen
  • bromsarna
  • däcken
  • styrningen
 •     Last – bogsering – släp
 •     Registrering och besiktning
 •     Försäkringar

Teori 4 – Vad behöver du veta om den gata du kör på? (Körning i stadstrafik)

 •     Placering kräver planering – körfält
 •     Enkelriktad trafik
 •     Trafiksignaler
 •     Cirkulationsplats
 •     Cyklistens rätt
 •     Köbildning
 •     Körfältsbyte – passerande
 •     Omkörning och passerande i korsning, kurva och vid backkrön
 •     Vända, stanna och parkera

Teori 5 – Kan vi mötas utan att träffas? (Landsvägskörning)

 •     Hastighetsbestämmelser
 •     Hastighetsanpassning
 •     Fartblindhet
 •     Tunnelseende
 •     Påfart
 •     Avfart 
 •     Att rasta- vända och köra på vägrenen
 •     Avstånd till framförvarande
 •     Omkörning
  • att bedöma mötespunkt
  • tidsvinst
  • omkörningssträckans längd
  • omkörningens tre faser
  • När du själv blir omkörd
  • Omkörningsregler
 •     Motorväg/Motortrafikled

Teori 6 – Hur ser du i mörker – ser du halkan? (Körning under särskilda förhållanden)

 •     Hur ser vi i mörker
 •     Vad händer när en förare blir trött
 •     Körning i mörker
 •     Belysningskrav
 •     Ljusbehandling vid möte och omkörning
 •     Speciella svårigheter i tätort och vid nedsatt sikt
 •     Friktion – väggrepp – köregenskaper
 •     Vattenplaning
 •     Körning i halt väglag
 •     Vilt
 •     Trafikolyckor
 •     Om en olycka inträffar
 •     Åtgärder vid personskada

Tips!  Våran utbildningsplan för både teori och praktisk körning finns att tillgå på trafikskolan.